FANDOM


Kho chua dau"Tất cả dầu trong căn cứ của đô đốc được cất giữ ở đây. Cẩn thận bọn Cướp biển. Nâng cấp để tăng sức chứa và sinh lực cho công trình để tăng độ kiên cố để chống lại bọn cướp tốt hơn."


  • Tổng quan
    • Kho dầu giúp người chơi tích trữ Dầu để sử dụng trong xây dựng và nâng cấp những thứ khác cũng như huấn luyện Tàu chiến. Kho dầu cấp cao nhất có thể chứa 2 triệu dầu trong mỗi kho.
    • Vẫn hoạt động bình thường trong khi đang được nâng cấp.
    • Một trong những công trình cần được bảo vệ kỹ nhất trong trò chơi vì cất giữ số lượng lớn dầu.
    • Mặc dù chứa Dầu nhưng nó lại cần Vàng để nâng cấp.