FANDOM


Mo dau


"Mỏ dầu khai thác Dầu cho căn cứ. Nâng cấp mỏ dầu để tăng sản lượng và sức chứa."


  • Tổng quan
    • Mỏ dầu khai thác Dầu từ trong lòng đất, trên biển và chứa trong mỏ cho đến khi người chơi thu hoạch về trong các Kho chứa dầu. Khi mỏ đã đầy thì sẽ ngừng sản xuất cho đến khi được thu hoạch (hoặc bị người chơi khác Chinh phạt cướp đi).
    • Sản lượng và sức chứa của mỏ tùy thuộc vào cấp độ.