FANDOM


Mo vang
"Mỏ vàng khai thác Vàng cho Căn cứ. Nâng cấp mỏ vàng để tăng sản lượng và sức chứa."


  • Tổng quan
    • Mỏ vàng khai thác Vàng từ trong lòng đất và chứa trong mỏ vàng cho đến khi người chơi thu hoạch về trong các Kho chứa vàng. Khi mỏ đã đầy thì sẽ ngừng sản xuất cho đến khi được thu hoạch (hoặc bị người chơi khác Chinh phạt cướp đi).
    • Sản lượng và sức chứa của mỏ tùy thuộc vào cấp độ.