FANDOM


                                                                              Nhà liên minh

Xây dựng liên minh hùng mạnh để tăng cường quốc phòng và lực lượng tàu chiến. Tham gia liên minh giúp bạn mở rộng mối quan hệ, kết nối bạn bè.